Automobilio kvapo papildymas (stačiakampiui laikikliui) „PRECIOUS“

Automobilio kvapo papildymas "PRECIOUS". Skirtas naudoti CF stačiakampiame automobilio kvapo laikiklyje. 

Kvepia iki 3 savaičių.
Pagrindinės kvapų natos: greipfrutai, apelsinai, rožės.
Papildymų kiekis pakuotėje: trys vienetai.

NAUDOJIMAS:

1. Atidaryti pakuotę;
2. Įdėti vieną detalę į specialų "CF" laikiklį;
3. Nustojus kvapui kvepėti, pakeisti papildymą nauju.


SAUGUMO INFORMACIJA:

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neteisingo produkto naudojimo. ATSARGIAI: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/ talpyklą šalinti pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus.
Ingridientai: Tetramethylacetyloctahydronaphthalene; 2,6-dimethyloct-7 -en-2-ol; coumarin; linalyl acetate, (ethoxymethoxy) cyclododecane, 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol, dlimonene, linalool, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-en- 1-carbaldehyde, alpha-pinene, cinnamaldehyde, benzylsalicylate, citral, beta-pinene, alphahexylcinnamaldehyde, neryl acetate, beta-damascone, acetylkedrene, eugenol. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kūrybinis lankstumas

Privati etiketė nedideliais kiekiais

Aukšta kokybė

Greitas pristatymas